Skip links

Polityka prywatności i plików cookies


Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie vepso.eu (zwanej dalej „Stroną internetową”) i określa rodzaj, zakres, cele przetwarzana danych. Polityka ma charakter informacyjny.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od osób korzystających ze Strony internetowej jest VEPSO Magdalena Tatarska Tartaczna 4, 68-320 Jasień, NIP: 9731072272, REGON: 386547771, reprezentowaną przez Magdalena Tatarska, e-mail: info@vepso.eu; telefon kontaktowy: +48 553 226 962 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta użytkownik); (zwana dalej jako „Administrator”).

3. Użytkownik Strony internetowej kontaktując się z Administratorem (mailowo, telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą czata dostępnego po zalogowaniu się w serwisie społecznościowym Facebook), i/lub dokonując rezerwacji terminu rozmowy telefonicznej z Administratorem z pomocą narzędzia CALL, i/lub korzystając z kalkulatora do wyceny poszczególnych usług dostępnego na Stronie internetowej - przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu kontaktowego, ewentualnie dane dot. firmy: nazwa, adres, NIP, dane osoby kontaktowej - imię i nazwisko, nr tel., adres email, a także adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik Strony internetowej).

4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
  • kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy użytkownika Strony internetowej z Administratorem - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, bądź za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT użytkownik przekazuje Administratorowi swoje imię i nazwisko, a także odpowiednio: swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości (wysyłając email do Administratora) lub numer swojego telefonu kontaktowego (telefonując na wskazane numery telefonów Administratora) lub podając swoje imię i nazwisko, adres email, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, dane formy (wpisując treść wiadomości do formularza kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Strony internetowej. Dane użytkownika są przetwarzane w celu kontaktu z nim (w formie mailowej lub telefonicznej) na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel Administratora w postaci archiwizacji korespondencji mailowej na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Strony internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Strony internetowej;
  • kontakt za pomocą aplikacji chat Messenger – użytkownik w celu kontaktu z Administratorem może, ale niemusi posiadać aktywne konto serwisie społecznościowych Facebook, zaś Administratorowi udostępnia dane dot. swojego imienia lub nazwiska lub też nicka którym posługuje się w tymże portalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Strony internetowej. Korzystając z chat Messengera jako gość (bez posiadania konta w serwisie społecznościowym, użytkownik akceptuje regulamin Facebooka i zasady przetwarzania danych w tymże serwisie. Dane użytkownika są przetwarzane w celu kontaktu z nim za pomocą aplikacji chat Messenger na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Strony internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Strony internetowej;
  • zarezerwowanie terminu kontaktu telefonicznego lub mailowego Administratora z użytkownikiem - dokonując rezerwacji terminu, w którym Administrator może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Administratorem wypełniając formularz narzędzia CALL dostępny w zakładce KONTAKT, użytkownik podaje swoje imię, adres email i nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Strony internetowej. Dane użytkownika są przetwarzane w celu kontaktu z nim (w formie telefonicznej) na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do kontaktu z użytkownikiem;
  • przesłanie oferty na usługi świadczone przez Administratora – korzystając z kalkulatora usług świadczonych przez Administratora dostępnego na Stronie internetowej, użytkownik podaje Administratorowi swój adres email. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora, polegającej na przesłaniu wygenerowanej za pomocą kalkulatora oferty usług na wskazany przez użytkownika adres email. Dane przekazane przez użytkownika wykorzystywane są jedynie w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem, na podstawie działań zainicjowanych przez użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Po wykonaniu umowy, Administrator nadal może przechowywać dane użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.


5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
  • zawierania umów - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego,
  • obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.


6. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych:
  1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
 
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)   Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres IP, ID klienta.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)   Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
Obsługa zgłoszeń Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię, nazwisko, adres email, adres IP


7. Administrator informuje, że użytkownik Strony internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane użytkowników Strony internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO.

8. Administrator niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony internetowej osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. sądów, organów ścigania, Inspekcji Handlowej).

9. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych, np. poprzez ochronę danych w warstwie transmisji stosując certyfikat SSL.

10. Dane osobowe udostępnione Administratorowi znajdują się na hostowanym serwerze, którego operatorem jest Cyberfolks.pl, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody użytkownika.

11. Strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Strony internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Stronę internetową na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/ Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

12. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez internetowy podczas odwiedzania Strony internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Stronie internetowej mogą służyć następującym celom:
  • poprawa wydajności i optymalizacji działania Strony internetowej - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po Stronie internetowej, a tym samym pomagają usprawniać jej działanie;
  • targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Strony internetowej do potrzeb użytkownika;
  • w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.


13. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na Stronie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika. Pliki „cookies“ używane na Stronie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Korzystając ze Strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką.

14. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), jednak nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

15. Strona internetowa może zawierać także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora (np. linki do stron internetowych projektów wdrożonych przez Administratora), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Strony internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

16. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana funkcjonalności Strony internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Stronie internetowej, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik Strony internetowej ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

17. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, czy innych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych - użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem mailowo: info@vepso.eu lub telefonicznie: +48 553 226 962 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta użytkownik).

Zainteresowana/y naszymi usługami?

VEPSO

oferta@vepso.eu

+48 533 226 962

Chcesz nawiązać współpracę z Nami?

info@vepso.eu

Korzystamy z plików Cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Home
Account
Cart
Search
Sprawdź
Drag